• Dreasa an riochd còta ann an clòimh uain ìbhri

  Còmhdaich thu fhèin gu soghail! Tha an còta teann seo de chlòimh uain ìbhri air uachdar tulle

  • am fàitheam ao-riaghailteach
  • ribleachadh
  • dùnaidhean air a’ chliathaich le strapan fèileadh
  • earrannan sa mheadhan ‘s air a’ chùl ann an lios clòimhe
  • muilichinnean clòimhe teann
  • pleata air a’ chùl

  Nithear seo dhut nad roghainn de dh’fhaid ann an aodach sam bith às an tasglann aig Sandra fhèin Tha e comasach an dreasa fhaighinn le fàitheam riaghailteach cuideachd

  Air a shealltainn ann an clòimh uain Albannach. Chaidh seo iarraidh le Visit Scotland airson an iomairt Winter White aca